Registreing

Virksomheder omfattet af hvidvaskloven registreres i Finanstilsynets hvidvaskregister med undtagelse af nedenstående, som i stedet optages i Erhvervsstyrelsens hvidvaskregister:

Virksomheder omfattet af hvidvasklovens §1 stk. 1, pkt. 15-18:

15) Revisorer og revisionsvirksomheder godkendt i henhold til revisorloven.  (EJ SÆRSKILT REGISTRERING)                                              

16) Ejendomsmæglere og ejendomsmæglervirksomheder. (EJ SÆRSKILT REGISTRERING)

17) Virksomheder og personer, der i øvrigt erhvervsmæssigt leverer samme ydelser som de i nr. 14-16 nævnte persongrupper, herunder revisorer, som ikke er godkendt i henhold til revisorloven, skatterådgivere og eksterne bogholdere.

18) Udbyder af tjenesteydelser til virksomheder: Enhver, som ikke er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 14-16, når denne erhvervsmæssigt udøver følgende virksomhed:

  • Opretter selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer.

  • Fungerer som eller sørger for, at en anden person fungerer som ledelsesmedlem i en virksomhed, eller som deltager i et interessentskab eller en tilsvarende post i andre virksomheder.

  • Stiller hjemstedsadresse eller anden adresse, der på lignende vis er beregnet som kontaktadresse og dertil knyttede tjenester, til rådighed for en virksomhed.

  • Fungerer som eller sørger for, at en anden fungerer som forvalter eller administrator af en fond, trust eller et tilsvarende retligt arrangement.

  • Fungerer som eller sørger for, at en anden fungerer som nominee for tredjemand,  medmindre det drejer sig om en virksomhed, hvis ejerandele m.v. handles på et reguleret marked eller et tilsvarende marked, som er undergivet oplysningspligt i overensstemmelse med EU-retten eller tilsvarende internationale standarder.