Kviktest

Velkommen til Digital AML´s kviktest. Her kan du hurtigt se om din virksomhed er omfattet af hvidvaskloven.  Løb listen igennem og se hvilken beskrivelse der passer på din virksomhed/de ydelser du leverer. Klik på ”send” og du får resultatet med det samme. I nogle af beskrivelserne kan du klikke for at få en uddybning, så du lettere kan træffe det rigtige valg.

Du får også en række råd om hvad du skal gøre, hvis din virksomhed er omfattet af loven.

Husk at testen kun er vejledende. Der kan være tilfælde, hvor det beror på den konkrete situation om virksomheden er omfattet.

1.

Bank/pengeinstitut

2.

Realkredit

3.

Fondsmægler

4.

Livsforsikring

 eller 

pension

5.

Eksterne bogholdere

6.

Forsikringsmægler

 med formidling af livsforsikringer, pension eller andre

investeringsrelaterede forsikringer

7.

Udbud af betalingstjenester

8.

Investeringsforvaltning og Forvaltning af Alternative Investeringsfonde (FAIF)

9.

Advokat

10.

Revisor (statsautoriseret eller registreret – godkendt i henhold til revisorloven)

11.

Ejendomsmægler (registreret hos Erhvervsstyrelsen)

12.

Finansiel leasing​

13.

Modtagelse af indlån og andre tilbagebetalingspligtige midler

14.

Udlånsvirksomhed, herunder forbrugerkreditter, realkreditlån, factoring og discontering og handelskreditter

watermark.png

15.

Transaktioner for kunders regning vedrørende:

a.

Pengemarkedsinstrumenter (checks, veksler, indskudsbeviser mv.)

b.

Valuta

c.

Finansielle futures og options

d.

Valuta- og renteinstrumenter

e.

Værdipapirer

f.

Medvirken ved emission af værdipapirer samt tjenesteydelser i forbindelse hermed (f.eks. investeringscrowdfunding)

g.

Rådgivning til virksomheder vedrørende kapitalstruktur, industristrategi og dermed beslægtede spørgsmål samt rådgivning og tjenesteydelser vedrørende sammenslutning og opkøb af virksomheder. (f.eks. corporate finance og virksomhedsformidling)

16.

Erhvervsmæssig

 levering af samme ydelser som advokater, revisorer og

ejendomsmæglere, herunder revisorer, der ikke er godkendt i henhold til revisorloven samt skatterådgivere.

17.

Udbud af tjenesteydelser til virksomheder i form af:

a.

Oprettelse af Oprettelse af selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer

b.

Fungerer som eller sørger for at en anden person fungerer som ledelsesmedlem i en virksomhed eller som deltager i et interessentselskab eller en tilsvarende post i andre virksomheder (f.eks. professionelle bestyrelsesmedlemmer)

c.

Stiller hjemstedsadresse eller anden adresse der på samme måde er beregnet som kontaktadresse og dertil knyttede tjenester, til rådighed for en virksomhed (f.eks. kontorhoteller)

18.

Valutavekslingsvirksomhed​

19.

Ingen af ovenstående

Dette omfatter virksomheder, der erhvervsmæssigt udøver denne aktivitet uden at skulle have tilladelse som pengeinstitut eller som sparevirksomhed. Der er tale om virksomheder, der ikke henvender sig til offentligheden.

Livsforsikringsselskaber kan tegne forsikringer inden for skadesforsikringsklasserne 1 og 2, dvs. syge- og ulykkesforsikringer. Det er dog alene livsforsikringer, der er omfattet af loven.

Tværgående pensionskasser er foreninger eller sammenslutninger, 1) hvis medlemmer enten er uddannet inden for bestemte uddannelsesområder eller er ansat i virksomheder af en bestemt art, og som har til formål som led i ansættelsesvilkårene eller som led i en anden tilknytning til en virksomhed at sikre pension efter ensartede regler for alle medlemmerne, eller 2) hvis medlemmer er selvstændige erhvervsdrivende inden for samme branche, og som har til formål at sikre pension efter ensartede regler for alle medlemmer.

Forsikringsmæglervirksomhed defineres i henhold til lov om forsikringsmæglervirksomhed som den aktivitet, der består i at yde kunden rådgivning på basis af en analyse af et så stort antal af de på markedet disponible forsikringsløsninger som muligt, og den aktivitet, der består i at præsentere kunden for forsikringsløsninger fra et eller flere forsikringsselskaber, uden at der er indgået udtrykkelig aftale med forsikringsselskaberne herom. Forsikringsmæglere skal have tilladelse i henhold til den nævnte lov. Forsikringsmæglere er kun omfattet af hvidvaskloven, når de formidler livsforsikring eller andre investeringsrelaterede forsikringer.

Advokater er omfattet, når de deltager med bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med

a) køb og salg af fast ejendom eller virksomheder,  

b) forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver,  

c) åbning eller forvaltning af bank-, opsparings- eller værdipapirkonti,  

d) tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder,  

e) oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller  

f) anden forretningsmæssig rådgivning.       

g)på klients vegne og for dennes regning foretager en finansiel transaktion eller en transaktion vedrørende fast ejendom, herunder værdiansættelse samt formidling af lejemål.

Vær opmærksom på at Hvidvasklovens krav gælder for alle typer af opgaver, som ejendomsmæglere eller advokater som ejendomsformidlere udfører for deres kunder i forbindelse med hvervet som ejendomsmægler, herunder også når ejendomsmæglere foretager værdiansættelser eller formidler lejemål.

Ved finansiel leasing forstås de typer af leasingaftaler, hvor leasingtager bærer den finansielle   risiko for leasingudstyrets kalkulerede restværdi ved leasingaftalens udløb. Leasingtager forpligter sig til i leasingperioden at betale en leasingafgift, der indebærer, at leasingselskabets ”bagvedliggende lån” afvikles inklusive selskabets marginal. Flexleasing af biler er et typisk eksempel på finansiel leasing.

Aktiviteterne  kan bl.a henføres under de internationalt   velkendte begreber ”corporate finance” eller ”debt-finance” aktiviteter. Der henvises f.eks. til   Den Danske Børsmæglerforenings publikation kaldet ”Anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investmentbanker” (august 2008), hvor aktiviteterne er beskrevet således:   Corporate finance-aktiviteter omfatter bistand, som ydes af en investmentbank med henblik på (eller i forbindelse med): Notering og placering af aktier og aktierelaterede værdipapirer via regulerede markedspladser.  Private placeringer af unoterede aktier. Større sekundære aktieplaceringer via regulerede markedspladser. Køb og afnotering af noterede aktier og aktierelaterede værdipapirer. Rådgivning i forbindelse med gennemførelse af fusioner og virksomhedsovertagelser (”M&A”).  Anden finansiel rådgivning i relation til ovennævnte aktivitetsområder. Debt capital-aktiviteter omfatter deltagelse i rådgivning, tilrettelæggelse og udførelse af udbud, placering, syndikering og salg i det primære marked af obligationer, øvrige gældsinstrumenter, derivater og andre instrumenter knyttet hertil.”

Virksomhedsmægleres aktiviteter/ydelser vil ofte falde in under ovennævnte. Det samme vil være gældende for investeringscrowdfunding

Dette er en opsamlingsbestemmelse, der omfatter personer og virksomheder, der erhvervsmæssigt udøver virksomhed, som ligger tæt op ad den virksomhed, der udøves af advokater, statsautoriserede og registrerede revisorer, eksterne bogholdere samt ejendomsmægler.

Selskaber. ”Selskabsfabrikanter”  er personer og virksomheder, der erhversmæssigt opretter selskaber til andre end sig selv. Der er også tale om selskabsfabrikanter i de tilfælde, hvor den pågældende overlader det til køberen af selskabet selv at anmelde selskabet til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Under begrebet selskabsfabrikanter falder også de såkaldte »Skuffeselskabsfabrikanter«, som er personer eller virksomheder, der erhvervsmæssigt sørger for stiftelse og registrering af selskaber med henblik på senere videresalg af selskaberne.

 

Kontorhoteller. Et kontorhotel stiller adresse og kontorydelser som f.eks. reception, telefontjeneste eller postfunktion til rådighed for virksomheder. En virksomhed er ikke et kontorhotel, hvis alle virksomhedens kunder er fysisk til stede på adressen. Men er blot én kunde ikke fysisk tilstede og der til denne kunde stilles hjemstedsadresse mv. til rådighed, er virksomheden kontorhotel for alle dets kunder også for de kunder, der er fysisk tilstede. Omfattet som kontorhotel er f.eks. også de særlige selskabsadministratorer, der administrerer selskaber, som ejes af udlændinge, som driver virksomhed via et dansk selskab. 

Kontaktadresse og dertil knyttede tjenester. Her kan være tale om (ejendoms)administrationsselskaber, der er c/o adressse for andelsboligforeningereller udlejningsejendomme og yder anden form for tjenesteydelse i tilknytning hertil, eksempelvis bogføring, reception, telefonpasning, opkrævning af husleje/boligydelse, betaling af fakturaer, udarbejdelse af lejekontrakter eller overdragelsesaftaler mv.

Personer, der som led i deres erhverv fungerer som ledelsesmedlem på vegne af tredjemand eller sørger for at andre gør det. Personer, der f.eks. erhvervsmæssigt tilbyder udenlandske virksomheder og personer at stå for ledelsen af virksomhedens/personens virksomhed f.eks. i en etableringsfase, vil være omfattet. Direktører og bestyrelsesmedlemmer vil ellers normalt ikke være omfattet af bestemmelsen.  

Personer, der erhvervsmæssigt fungerer som aktionærer for aktionæren eller sørger for at andre gør det. Der er tale om såkaldte nominees, der indskriver aktier i eget navn i aktionærfortegnelsen, men hvor aktierne ejes af andre.  

Forvaltere/administratorer/trustees. Forvaltere og administratorer er virksomheder – bortset fra advokater, pengeinstitutter og revisorer – der har til opgave at forvalte eller administrere fondes midler. Ved fonde forstås i denne sammenhæng udenlandske trusts. Trustees er personer, som stifteren af en trust har udpeget til at forvalte trustens midler.

Selskaber. ”Selskabsfabrikanter”  er personer og virksomheder, der erhversmæssigt opretter selskaber til andre end sig selv. Der er også tale om selskabsfabrikanter i de tilfælde, hvor den pågældende overlader det til køberen af selskabet selv at anmelde selskabet til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Under begrebet selskabsfabrikanter falder også de såkaldte »Skuffeselskabsfabrikanter«, som er personer eller virksomheder, der erhvervsmæssigt sørger for stiftelse og registrering af selskaber med henblik på senere videresalg af selskaberne.

 

Kontorhoteller. Et kontorhotel stiller adresse og kontorydelser som f.eks. reception, telefontjeneste eller postfunktion til rådighed for virksomheder. En virksomhed er ikke et kontorhotel, hvis alle virksomhedens kunder er fysisk til stede på adressen. Men er blot én kunde ikke fysisk tilstede og der til denne kunde stilles hjemstedsadresse mv. til rådighed, er virksomheden kontorhotel for alle dets kunder også for de kunder, der er fysisk tilstede. Omfattet som kontorhotel er f.eks. også de særlige selskabsadministratorer, der administrerer selskaber, som ejes af udlændinge, som driver virksomhed via et dansk selskab. 

Kontaktadresse og dertil knyttede tjenester. Her kan være tale om (ejendoms)administrationsselskaber, der er c/o adressse for andelsboligforeningereller udlejningsejendomme og yder anden form for tjenesteydelse i tilknytning hertil, eksempelvis bogføring, reception, telefonpasning, opkrævning af husleje/boligydelse, betaling af fakturaer, udarbejdelse af lejekontrakter eller overdragelsesaftaler mv.

Personer, der som led i deres erhverv fungerer som ledelsesmedlem på vegne af tredjemand eller sørger for at andre gør det. Personer, der f.eks. erhvervsmæssigt tilbyder udenlandske virksomheder og personer at stå for ledelsen af virksomhedens/personens virksomhed f.eks. i en etableringsfase, vil være omfattet. Direktører og bestyrelsesmedlemmer vil ellers normalt ikke være omfattet af bestemmelsen.  

Personer, der erhvervsmæssigt fungerer som aktionærer for aktionæren eller sørger for at andre gør det. Der er tale om såkaldte nominees, der indskriver aktier i eget navn i aktionærfortegnelsen, men hvor aktierne ejes af andre.  

Forvaltere/administratorer/trustees. Forvaltere og administratorer er virksomheder – bortset fra advokater, pengeinstitutter og revisorer – der har til opgave at forvalte eller administrere fondes midler. Ved fonde forstås i denne sammenhæng udenlandske trusts. Trustees er personer, som stifteren af en trust har udpeget til at forvalte trustens midler.

Selskaber. ”Selskabsfabrikanter”  er personer og virksomheder, der erhversmæssigt opretter selskaber til andre end sig selv. Der er også tale om selskabsfabrikanter i de tilfælde, hvor den pågældende overlader det til køberen af selskabet selv at anmelde selskabet til registrering i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Under begrebet selskabsfabrikanter falder også de såkaldte »Skuffeselskabsfabrikanter«, som er personer eller virksomheder, der erhvervsmæssigt sørger for stiftelse og registrering af selskaber med henblik på senere videresalg af selskaberne.

 

Kontorhoteller. Et kontorhotel stiller adresse og kontorydelser som f.eks. reception, telefontjeneste eller postfunktion til rådighed for virksomheder. En virksomhed er ikke et kontorhotel, hvis alle virksomhedens kunder er fysisk til stede på adressen. Men er blot én kunde ikke fysisk tilstede og der til denne kunde stilles hjemstedsadresse mv. til rådighed, er virksomheden kontorhotel for alle dets kunder også for de kunder, der er fysisk tilstede. Omfattet som kontorhotel er f.eks. også de særlige selskabsadministratorer, der administrerer selskaber, som ejes af udlændinge, som driver virksomhed via et dansk selskab. 

Kontaktadresse og dertil knyttede tjenester. Her kan være tale om (ejendoms)administrationsselskaber, der er c/o adressse for andelsboligforeningereller udlejningsejendomme og yder anden form for tjenesteydelse i tilknytning hertil, eksempelvis bogføring, reception, telefonpasning, opkrævning af husleje/boligydelse, betaling af fakturaer, udarbejdelse af lejekontrakter eller overdragelsesaftaler mv.

Personer, der som led i deres erhverv fungerer som ledelsesmedlem på vegne af tredjemand eller sørger for at andre gør det. Personer, der f.eks. erhvervsmæssigt tilbyder udenlandske virksomheder og personer at stå for ledelsen af virksomhedens/personens virksomhed f.eks. i en etableringsfase, vil være omfattet. Direktører og bestyrelsesmedlemmer vil ellers normalt ikke være omfattet af bestemmelsen.  

Personer, der erhvervsmæssigt fungerer som aktionærer for aktionæren eller sørger for at andre gør det. Der er tale om såkaldte nominees, der indskriver aktier i eget navn i aktionærfortegnelsen, men hvor aktierne ejes af andre.  

Forvaltere/administratorer/trustees. Forvaltere og administratorer er virksomheder – bortset fra advokater, pengeinstitutter og revisorer – der har til opgave at forvalte eller administrere fondes midler. Ved fonde forstås i denne sammenhæng udenlandske trusts. Trustees er personer, som stifteren af en trust har udpeget til at forvalte trustens midler.

”Valutaveksling” dækker enhver form for veksling af valuta. For at være omfattet af loven skal selve det at udøve valutaveksling være en virksomhed, der udøves ”erhvervsmæssigt”, selvom der ikke er tale om en hovedaktivitet. De almindelige tilfælde, hvor en butik modtager betaling i fremmed valuta og giver tilbage i danske kroner, er derfor ikke omfattet.  Omfattet er derimod f.eks. hoteller, der tilbyder gæsterne valutaveksling, hvis tilfældene ikke er omfattet af Finanstilsynets bekendtgørelse om undtagelser fra hvidvaskloven m.v